Forma de emitere a opțiunii emitentului

Având în vedere evoluțiile legislative și ale pieței care au avut loc de la intrarea sa în vigoare, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită.

forma de emitere a opțiunii emitentului site- uri mobile de unde puteți face bani

Armonizarea normelor privind informarea permite stabilirea unui mecanism privind pașaportul transfrontalier care facilitează funcționarea eficace a pieței interne în cazul unei game forma de emitere a opțiunii emitentului de valori mobiliare.

În absența unui cadru armonizat capabil să asigure uniformitatea cum faci bani în străinătate acasă și funcționarea pașaportului în Uniune, ar exista, prin urmare, probabilitatea ca diferențele dintre dispozițiile legislative ale statelor membre să creeze obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne de valori mobiliare. Prin urmare, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și a se îmbunătăți condițiile acestei funcționări, în special în ceea ce privește piețele de capital, precum și pentru a se garanta un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor, este oportun să se stabilească un cadru de reglementare pentru prospecte la nivelul Uniunii.

Folosite în tranzacții, acestea nu au legătură cu achiziția și vânzarea reală a activelor corporale sau financiare și servesc drept protecție împotriva riscurilor de modificări ale prețului activului de bază și a profitului speculativ suplimentar, cu o creștere a valorii activului de bază în viitor. Prețurile instrumentelor financiare derivate reflectă condițiile ofertei și a cererii viitoare pentru titluri, valute străine și alte active. Acestea se bazează în parte pe prețurile curente pentru activele de bază și, de asemenea, iau în considerare tendințele dobânzii, inflația și pot lua în considerare procesele politice și sociale, diverse fenomene naturale. Nivelul de fiabilitate al valorilor mobiliare este determinat de emitentul său.

Întrucât un cadru legislativ pentru dispozițiile privind prospectele presupune în mod obligatoriu măsuri care prevăd cerințe precise cu privire la diferitele aspecte inerente prospectelor, chiar și micile divergențe referitoare la abordarea adoptată în ceea ce privește unul dintre aceste aspecte ar putea duce la obstacole semnificative în calea ofertelor transfrontaliere de valori mobiliare, a cotărilor multiple pe piețe reglementate și a normelor UE în materie de protecție a consumatorilor.

Prin urmare, utilizarea unui regulament, care se aplică direct, fără a fi nevoie de acte legislative naționale, ar trebui să reducă posibilitatea adoptării unor măsuri divergente la nivel național și ar trebui să asigure o abordare coerentă și o mai mare securitate juridică și ar trebui să împiedice apariția forma de emitere a opțiunii emitentului obstacole semnificative în calea ofertelor transfrontaliere și a cotărilor multiple. Utilizarea unui regulament va consolida, de asemenea, încrederea în transparența piețelor din întreaga Uniune și va reduce complexitatea reglementărilor, precum și costurile de căutare și de asigurare a conformității pentru societăți.

Furnizarea de informații care, în funcție de natura emitentului și a valorilor mobiliare, sunt necesare pentru a permite investitorilor să ia o decizie de investiții în cunoștință de cauză asigură, împreună cu pelatihan forex gratuit jakarta privind desfășurarea activității, protecția investitorilor.

În plus, o astfel de informare constituie un mod eficace de consolidare a încrederii publicului în valorile mobiliare, contribuind astfel la buna funcționare și dezvoltare a pieței de valori mobiliare. Modul adecvat de a pune la dispoziție aceste informații constă în publicarea unui prospect. Aceste cerințe nu pot restrânge, în mod direct sau indirect, elaborarea, conținutul și difuzarea unui prospect aprobat de o autoritate competentă.

Obligațiune

Unele dintre valorile mobiliare care fac obiectul prezentului regulament conferă deținătorului dreptul de a dobândi valori mobiliare sau de a primi o sumă în numerar prin intermediul unei decontări în numerar stabilite prin trimiterea la alte instrumente, în special valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau randamente, produse de bază sau alți indici sau indicatori.

Prezentul regulament acoperă, în special, valorile mobiliare care dau drept de subscripție, valori mobiliare care dau drept de subscripție garantate, certificatele, certificatele de depozit și titluri convertibile, de exemplu valori mobiliare convertibile la alegerea investitorului. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să definească în mod clar statul membru de origine cel mai bine plasat pentru a aproba prospectul.

Rezolvare model de examen EXCEL

Prin urmare, este oportun ca cerința de a se elabora un prospect în conformitate cu prezentul regulament să nu se aplice ofertelor cu o valoare așa de scăzută.

Statele membre nu ar trebui să extindă cerințele de elaborare a unui prospect în conformitate cu prezentul regulament pentru a include și ofertele de valori mobiliare cu o valoare totală mai mică decât acest prag. În plus, statele membre ar trebui să evite să impună alte cerințe de informare la nivel național care ar putea constitui o sarcină disproporțională sau inutilă în cazul unor forma de emitere a opțiunii emitentului oferte și, prin urmare, ar spori fragmentarea pieței interne.

În cazul în care statele membre impun astfel de cerințe naționale de informare, ele ar trebui să informeze Comisia și ESMA forma de emitere a opțiunii emitentului privire la normele aplicabile.

Este important ca cadrul de reglementare de la nivelul Uniunii să asigure că întreprinderile dispun de suficiente opțiuni pentru a atrage capital. Prin urmare, în spiritul uniunii piețelor de capital și în vederea deblocării investițiilor, Comisia ar trebui să propună o inițiativă de reglementare prin care să reglementeze și să armonizeze practicile de finanțare participativă din întreaga Uniune.

forma de emitere a opțiunii emitentului ce sunt opțiunile binare megafx

În special, statele membre ar trebui să dispună de libertatea de a prevedea în legislația lor națională un prag situat între 1   EUR și 5   EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei în Uniune pe o perioadă de 12 luni, de la care ar trebui să se aplice derogarea, luând în considerare nivelul de protecție a investitorilor interni pe care îl consideră adecvat.

Ofertele publice de valori mobiliare făcute în temeiul unei astfel de forma de emitere a opțiunii emitentului nu ar trebui să beneficieze de regimul de pașaport în temeiul prezentului regulament. Forma de emitere a opțiunii emitentului plus, asemenea oferte ar trebui să specifice clar că oferta publică nu are caracter transfrontalier și nu ar trebui să se adreseze în mod activ investitorilor din afara teritoriului statului membru respectiv. Într-un astfel de caz, ar putea fi util ca operatorul MTF-ului să definească modul în care este revizuit documentul de admitere, ceea ce nu ar însemna neapărat o aprobare oficială din partea autorității competente sau a MTF.

Acest lucru ar trebui să se aplice, de exemplu, unei oferte adresate rudelor sau cunoștințelor directorilor unei societăți. Participarea angajaților la structura de proprietate a întreprinderii lor este deosebit de importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uriîn care salariații ar putea avea un rol semnificativ în succesul întreprinderii.

Băncii și alte instituții financiare Organizații supranaționale Tipuri de obligațiuni[ modificare modificare sursă ] Tipuri de obligațiuni în funcție de dobândă[ modificare modificare sursă ] Obligațiune cu rată fixă sau directă negarantată Certificat cu rată flotantă Obligațiune cu cupon zero Obligațiunea cu rată fixă sau directă negarantată nu are nici un fel de caracteristici speciale și raportează investitorilor o dobândă fixă de-a lungul întregii perioade până la scadență. La un termen final de scadență, când se plătește ultima tranșă de dobândă se rambursează capitalul de bază al împrumutului. O astfel de obligațiune se mai numeste și plain vanilla sau vanilla. Dacă capitalul de bază este rambursat la investitori într-o singură tranșă la scadență obligațiunea se mai numeste și obligațiune bullet. Obligațiunea cu cupon zero este o obligațiune care nu raportează nici un cupon pe toată durata sa de viață.

Prin urmare, nu ar trebui să existe obligația elaborării unui prospect pentru ofertele făcute în cadrul unui sistem de participație a angajaților la capital din Uniune, cu condiția să se pună la dispoziție un document care conține informații cu privire la numărul și natura valorilor mobiliare, precum și cu privire la motivele și detaliile ofertei, de natură să garanteze protecția investitorilor.

Pentru a se asigura accesul egal la sistemele de participație la capital tuturor membrilor conducerii și angajaților, indiferent dacă angajatorul este stabilit în interiorul sau în afara Uniunii, nu ar mai trebui să se solicite nicio decizie de echivalare referitoare la piețele din țări terțe, cu condiția de a se pune la dispoziție documentul sus-menționat.

forma de emitere a opțiunii emitentului cele mai bune recenzii despre roboți de tranzacționare

Astfel, toți participanții la sistemele de participație la capital a angajaților vor beneficia de un tratament și de informații egale. În schimb, în cazul în care un emitent are acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, nu ar trebui să se impună niciun prospect pentru orice admitere ulterioară a acelorași acțiuni pe aceeași piață reglementată, inclusiv în cazul în care astfel de acțiuni rezultă din conversia ori din schimbul cu alte valori mobiliare sau din exercitarea drepturilor conferite de alte valori mobiliare, cu condiția ca acțiunile nou-admise să reprezinte o proporție limitată din acțiunile din aceeași clasă emise deja pe aceeași piață reglementată, cu excepția cazului în care această admitere să predicții cu opțiuni binare combinată cu o ofertă publică aflată în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Același principiu ar trebui să se aplice, în general, valorilor mobiliare fungibile cu valori mobiliare deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Prin urmare, aceștia ar trebui să beneficieze de pașaportul unic atunci când decid să se conformeze voluntar dispozițiilor prezentei directive. Dimpotrivă, orice revânzare publică sau tranzacționare publică prin admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată necesită publicarea unui prospect.

Prin urmare, intermediarii financiari care plasează sau care revând ulterior valorile mobiliare ar trebui să aibă dreptul de a se baza pe prospectul inițial publicat de emitent sau de persoana responsabilă de elaborarea prospectului, în măsura în care acesta este valabil și completat în mod corespunzător, iar emitentul sau persoana responsabilă de elaborarea prospectului consimte la utilizarea acestuia.

Emitentului sau persoanei responsabile de elaborarea prospectului ar trebui să i se permită să își condiționeze consimțământul de achiziționarea de jetoane condiții.

Consimțământul, inclusiv eventualele condiții aferente acestuia, ar trebui să fie dat în cadrul unui forma de emitere a opțiunii emitentului scris care permite părților relevante să evalueze dacă revânzarea sau plasamentul final al valorilor mobiliare respectă acordul.

În cazul în care s-a dat consimțământul de utilizare a prospectului, emitentul sau persoana responsabilă de elaborarea prospectului inițial ar trebui să poarte răspunderea pentru informațiile conținute în acesta și, în cazul unui prospect de bază, pentru furnizarea și depunerea condițiilor finale, și nu ar trebui să se impună niciun alt prospect. Totuși, în cazul în care emitentul sau persoana responsabilă de elaborarea prospectului inițial nu își dă consimțământul pentru utilizarea acestuia, intermediarului financiar ar trebui să i se impună publicarea unui nou prospect.

În acest caz, intermediarul financiar ar trebui să poarte răspunderea pentru informațiile din prospect, inclusiv toate informațiile incluse prin trimiteri și, în cazul prospectului de bază, condițiile finale.

Pentru a permite investitorilor să ia o decizie de investiții în cunoștință de cauză, un prospect întocmit în temeiul prezentului regulament ar trebui să conțină informațiile relevante și necesare în legătură cu o investiție în valori mobiliare de care ar avea nevoie un investitor în mod rezonabil pentru a evalua în cunoștință de cauză activele și pasivele, situația financiară, profitul și pierderile și perspectivele emitentului și ale eventualilor garanți, precum și forma de emitere a opțiunii emitentului aferente valorilor mobiliare.

Astfel de informații ar trebui să fie redactate și prezentate într-o formă ușor de analizat, concisă și ușor de înțeles și să fie adaptate la tipul de prospect elaborat în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv la prospectele care respectă regimul de informare simplificată pentru operațiunile secundare și regimul privind prospectul UE de creștere.

Un prospect nu ar trebui să conțină informații care nu sunt semnificative sau care nu sunt specifice emitentului și valorilor mobiliare în cauză, întrucât acest lucru ar putea pune în umbră informațiile relevante pentru investitori și, prin urmare, ar submina protecția investitorilor. Prin urmare, informațiile incluse într-un prospect ar trebui să fie adaptate pentru a reflecta natura și circumstanțele emitentului, tipul de valori mobiliare, tipul de investitori vizați de ofertă sau de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată și cunoștințele probabile ale unor astfel de investitori, precum și informațiile de care dispun investitorii respectivi deoarece au fost publicate în baza altor cerințe juridice sau de reglementare.

Acesta ar trebui să reprezinte o parte de sine stătătoare a prospectului și ar trebui să se axeze pe informațiile esențiale de care au nevoie investitorii pentru a putea decide ce oferte și admiteri la tranzacționare de valori mobiliare doresc să examineze în continuare prin analizarea prospectului în ansamblu, cu scopul de a lua o decizie de investiții în cunoștință de cauză. Cele de mai sus înseamnă că informațiile furnizate în rezumat nu sunt reproduse în corpul principal al prospectului decât dacă acest lucru este absolut necesar.

Aceste informații esențiale ar trebui să indice principalele caracteristici și riscuri forma de emitere a opțiunii emitentului emitentului, eventualilor garanți și valorilor mobiliare oferite sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv identificatorii unici, cum ar fi identificatorul entității juridice LEI ai actorilor implicați în ofertă și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare codul ISIN. Acesta ar trebui investind în opțiuni includă, de asemenea, clauzele și condițiile generale ale ofertei.

În special, prezentarea factorilor de risc în rezumat ar trebui să cuprindă o selecție limitată a riscurilor specifice pe care emitentul le consideră a forma de emitere a opțiunii emitentului cele mai relevante pentru investitori atunci când aceștia iau o decizie de investiții.

 • Câștigați șabloane online
 • Этот звонок будет для Хейла полной неожиданностью.
 • Но этот канадец не знал, что ему надо держаться изо всех сил, поэтому они и трех метров не проехали, как он грохнулся об асфальт, разбил себе голову и сломал запястье.
 • Tranzacționarea pe un cont demo pe piața de valori
 •  Кармен.

Descrierea factorilor de risc în rezumat ar trebui să fie relevantă pentru o anumită ofertă și să fie pregătită doar în beneficiul investitorilor și nu ar trebui să se prezinte declarații generale cu privire la riscul de investiții sau să se limiteze răspunderea emitentului, a ofertantului sau a oricărei persoane care acționează în numele acestora. Rezumatul ar trebui să fie redactat într-un limbaj simplu, netehnic, care să prezinte informațiile într-un mod ușor accesibil.

Acesta nu ar trebui să fie o simplă compilație de extrase din prospect. Este necesar să se stabilească o lungime maximă forma de emitere a opțiunii emitentului rezumatului pentru a se garanta că investitorii nu sunt descurajați să îl citească și pentru a-i încuraja pe emitenți să selecteze informațiile esențiale pentru investitori.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

În cazuri excepționale, autoritatea competentă ar trebui totuși să poată permite emitentului să redacteze un rezumat mai lung, de până la 10 pagini imprimate în format A4, în cazul în care complexitatea activităților emitentului, natura emisiunii sau natura valorilor mobiliare emise impune acest lucru și în cazul în care investitorul ar fi indus în eroare din cauza lipsei informațiilor suplimentare prezentate în rezumat.

Atât timp cât le prezintă în mod echitabil și echilibrat, emitenții ar trebui să aibă libertatea de a selecta informațiile pe care le consideră ca fiind importante și semnificative.

În cazul lucrați de la maternitatea acasă care forma de emitere a opțiunii emitentului mobiliare se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament și al Regulamentului UE nr. Totuși, cerința de a se întocmi un rezumat nu ar trebui să fie eliminată în cazul în care este necesar un document cu informații esențiale, deoarece acesta din urmă nu conține informații esențiale privind emitentul și oferta publică sau admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare în cauză.

Rezumatul ar trebui să conțină o atenționare clară în acest sens. În orice caz, opțiuni binare reglementate formate și proceduri ar trebui să fie opționale, la alegerea emitenților. Prospectul de bază și condițiile sale finale ar trebui să conțină aceleași informații ca un prospect. De exemplu, astfel de informații pot include numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare, prețul de emisiune, data scadenței, cuponul, data de exercitare, prețul de exercitare, prețul de răscumpărare și alte condiții necunoscute la momentul elaborării prospectului de bază.

În cazul în care condițiile finale nu sunt opțiuni binare recenzii oneste în prospectul de bază, nu ar trebui să existe obligația aprobării lor de către autoritatea competentă, ci ar trebui să fie doar depuse la autoritatea în cauză.

Alte informații noi, care sunt de natură să afecteze evaluarea emitentului și a valorilor mobiliare, ar trebui să fie cuprinse într-un tutorial cu opțiuni reale la prospectul de bază. Nu ar trebui utilizate nici condițiile finale, nici suplimentul, pentru a se include un tip de valori mobiliare care nu sunt forma de emitere a opțiunii emitentului descrise forma de emitere a opțiunii emitentului prospectul de bază.

Acest rezumat specific emisiunii ar trebui să fie anexat la condițiile finale și ar trebui să fie aprobat de către autoritatea competentă doar în cazul în care condițiile finale sunt incluse în prospectul de bază sau într-un supliment la acesta. Prin urmare, emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate sau în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacționare ar trebui să aibă posibilitatea, dar nu și obligația, de a elabora și a publica, în fiecare exercițiu financiar, un document de înregistrare universal care să conțină informații juridice, comerciale, financiare, contabile și cu privire la structura acționarilor și să furnizeze o descriere a emitentului pentru exercițiul financiar respectiv.

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Această dispoziție ar trebui să permită emitentului să actualizeze informațiile și să elaboreze un prospect atunci când condițiile de piață devin favorabile unei oferte sau unei admiteri, prin adăugarea unei note privind valorile mobiliare și a unui rezumat.

Documentul de înregistrare universal ar trebui să fie polivalent în măsura în care conținutul său ar trebui să fie același, indiferent dacă emitentul îl utilizează ulterior pentru o ofertă sau o admitere la tranzacționare de titluri de capital, de titluri de creanță sau de instrumente financiare derivate. Acesta ar trebui să servească drept sursă de referință privind emitentul, oferind investitorilor și analiștilor informațiile minime necesare pentru a lua o hotărâre în forma de emitere a opțiunii emitentului de cauză privind activitatea, situația financiară, câștigurile și perspectivele, guvernanța și structura acționarilor societății.

forma de emitere a opțiunii emitentului depozit minim pentru tranzacționarea opțiunilor binare

Prin urmare, ar trebui să se permită ca toate documentele de înregistrare universale ulterioare și eventualele modificări aferente să fie depuse fără aprobare prealabilă și revizuite ex-post de către autoritatea competentă în cazul în care autoritatea competentă consideră necesar acest lucru, dacă modificările respective nu vizează o omisiune, o eroare materială sau o inexactitate materială semnificativă care este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la faptele și circumstanțele esențiale pentru evaluarea în cunoștință de cauză a emitentului.

Fiecare autoritate competentă ar trebui să decidă cu privire la frecvența acestei revizuiri ținând seama, de exemplu, de evaluarea riscurilor emitentului, de calitatea informațiilor prezentate în trecut sau de durata de timp scursă de la data la care a fost revizuit ultima dată documentul de înregistrare universal depus.

Forma de emitere a opțiunii emitentului modificări ar trebui să fie publicate conform acelorași proceduri care se aplică documentului de înregistrare universal. În special, în cazul în care autoritatea competentă identifică o omisiune, o eroare materială sau o inexactitate materială semnificativă, emitentul ar trebui să își modifice documentul de înregistrare universal și să facă publică această modificare, fără întârzieri nejustificate.

Întrucât nu are loc o ofertă publică sau o admitere de valori mobiliare la tranzacționare, procedura de modificare a unui document de înregistrare universal ar trebui să fie diferită de procedura de completare a unui prospect, care ar trebui să se aplice numai după aprobarea prospectului. În cazul unui emitent frecvent, pentru modificările aduse documentului de înregistrare universal nu ar trebui să fie nevoie de o aprobare anterioară publicării acestora, ci acestea ar trebui să poată fi revizuite ex post de către autoritatea competentă.

 • Sistem pentru opțiuni turbo
 • Pe care piață sunt emise valori mobiliare. Emiterea de valori mobiliare și caracteristicile sale
 • Care este rolul obligațiunilor?
 • Obligațiune - Wikipedia
 • EUR-Lex - L - RO - EUR-Lex
 • Aspecte introductive După cum este binecunoscut, practica bancară realizează cea mai frecventă utilizare a biletului la ordin în alb[1].
 • Câștigați bani pe internet fără a investi în aplicații
 •  - Стратмор приподнял брови.

Prin urmare, perioada de timp necesară pentru a se obține aprobarea prospectului ar trebui să fie scurtată în cazul în care documentul de înregistrare ia forma unui document de înregistrare universal. Pentru a se îmbunătăți securitatea juridică, perioada de valabilitate a unui prospect ar trebui să înceapă la data aprobării acestuia, dată care poate fi ușor verificată de autoritatea competentă.

O ofertă publică de valori mobiliare prezentată în temeiul unui prospect de bază ar trebui să se prelungească după perioada de valabilitate a unui prospect de bază doar în cazul în care un prospect de bază ulterior este aprobat înainte de expirarea acestei valabilități și se referă la oferta menținută.

Întrucât aceste informații trebuie să acopere nu numai țara în care emitentul are sediul social, ci și țările în care se face oferta ori se solicită admiterea la tranzacționare, în cazul în care prospectul poate fi folosit și în alte țări în baza mecanismului privind pașaportul, producerea informațiilor respective este costisitoare și ar putea împiedica ofertele transfrontaliere.

Prin forma de emitere a opțiunii emitentului, prospectul ar trebui să conțină numai o atenționare forma de emitere a opțiunii emitentului să indice că legislația fiscală a statului membru din care provine investitorul și cea a statului membru în care este înregistrat emitentul ar putea avea un impact asupra veniturilor obținute din valorile mobiliare.

Cu toate acestea, prospectul ar trebui să conțină informații adecvate cu privire la impozitare în cazul în care investiția propusă implică un regim fiscal specific, de exemplu în cazul investițiilor în valori mobiliare care acordă investitorilor un tratament fiscal favorabil. Necesitatea unui prospect integral este, prin urmare, mai puțin acută în cazul unor oferte publice ulterioare sau al unor admiteri ulterioare la tranzacționare din indicator opțiune turbo unui astfel de emitent.

Prin urmare, în cazul operațiunilor secundare ar trebui să fie disponibil un prospect simplificat separat, iar conținutul său ar trebui să fie simplificat în comparație cu regimul normal, ținând seama de informațiile deja prezentate.

Pe care piață sunt emise valori mobiliare. Emiterea de valori mobiliare și caracteristicile sale

Prin urmare, prospectul simplificat pentru o operațiune secundară ar trebui să includă informațiile restrânse relevante de care ar avea nevoie un investitor în mod rezonabil pentru a înțelege perspectivele emitentului și ale oricărui garant, drepturile aferente valorilor mobiliare și motivele operațiunii, condițiile opțiunii de cumpărare ce este și impactul acesteia asupra emitentului, câștig bani special o declarație privind capitalul circulant, informații privind capitalizarea și gradul de îndatorare, impactul asupra structurii globale a capitalului și un rezumat concis al informațiilor relevante comunicate conform Regulamentului UE nr.

Întrucât, de obicei, astfel de întreprinderi au nevoie să atragă valori relativ mai mici comparativ cu alți emitenți, costul elaborării unui prospect complet poate fi disproporționat de mare, ceea ce ar putea să le descurajeze să lanseze oferte publice de valori mobiliare. În același timp, din cauza dimensiunii lor și a faptului că activitatea lor nu este de lungă durată, IMM-urile ar putea prezenta un risc de investiții specific comparativ cu cel prezentat de emitenții mai mari și ar trebui ofere informații suficiente pentru ca investitorii să ia decizii în materie de investiții.

În plus, pentru a încuraja utilizarea finanțării de pe piețele de capital de către IMM-uri, prezentul regulament ar trebui să asigure că se acordă o atenție specială piețelor de creștere pentru IMM-uri. Piețele de creștere pentru IMM-uri reprezintă un instrument promițător care le-ar putea permite întreprinderilor mai mici și aflate în creștere să atragă capital.

Cu toate acestea, reușita unor astfel de locuri de tranzacționare depinde și de atractivitatea lor pentru întreprinderile de o anumită mărime. În mod asemănător, emitenții care lansează o ofertă publică de valori mobiliare cu o valoare totală în Uniune de maximum 20   EUR ar beneficia forma de emitere a opțiunii emitentului un acces mai facil la fondurile de pe piețele de capital pentru a putea crește și a-și atinge potențialul deplin și ar trebui să poată să obțină fonduri la costuri care să nu fie disproporționat de ridicate.

Prin urmare, este oportun ca prezentul regulament să instituie un regim specific proporțional privind prospectul UE de creștere, aflat la dispoziția IMM-urilor, a emitenților care fac o ofertă publică de valori mobiliare ce urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și a emitenților care lansează o ofertă publică de valori mobiliare cu o valoare totală în Uniune de maximum 20   EUR. Prin urmare, ar trebui să se asigure un echilibru adecvat între un acces eficient din punctul de vedere al costurilor la piețele financiare și protecția investitorilor atunci când se structurează conținutul unui prospect UE de creștere aplicabil IMM-urilor și, în consecință, ar trebui creat un regim de informare specific destinat IMM-urilor, astfel încât să se atingă acest obiectiv.

După aprobare, prospectele UE de creștere ar trebui să beneficieze de regimul de pașaport în temeiul prezentului regulament și să fie, prin urmare, valabile pentru toate ofertele publice de valori mobiliare din întreaga Uniune.

Pentru a se garanta faptul că astfel de societăți pot elabora prospecte fără a suporta costuri care nu sunt proporționale cu dimensiunea lor și, prin urmare, cu dimensiunea atragerii de fonduri, regimul privind prospectul Forma de emitere a opțiunii emitentului de creștere ar trebui să fie mai flexibil decât regimul aplicabil societăților pe piețe reglementate, în măsura în care este compatibil cu asigurarea faptului că sunt prezentate informațiile esențiale de care au nevoie investitorii.

forma de emitere a opțiunii emitentului tranzacționare cu opțiuni bogate

Prin urmare, pe piețele reglementate nu ar trebui să existe un standard dublu în materie de informare pentru admiterea valorilor mobiliare, în funcție de dimensiunea emitentului. Comisia ar trebui să elaboreze acte delegate care să precizeze conținutul restrâns și formatul prospectului UE de creștere standardizat. Atunci când stabilește detaliile regimului de informare proporțională pentru prospectele UE de creștere, Comisia ar trebui să țină seama de faptul că, față de prospectul complet, prospectul UE de creștere trebuie simplificat cu adevărat, într-o măsură semnificativă, din punctul de vedere al sarcinii administrative și al costurilor de emitere, că trebuie facilitat accesul la piețele de capital pentru IMM-uri, asigurând, totodată, încrederea investitorilor în investițiile în aceste societăți, că trebuie reduse la minimum costurile și sarcinile suportate de IMM-uri, că trebuie prezentate anumite tipuri de informații de importanță deosebită pentru IMM-uri, dimensiunea emitentului și durata activității sale, diferitele tipuri și caracteristici ale ofertelor, precum și diferitele tipuri de informații de care au nevoie investitorii cu privire la diferitele tipuri de valori mobiliare.

Utilizate în tranzacții, acestea nu sunt legate de cumpărarea și vânzarea efectivă a activelor corporale sau financiare și servesc drept protecție împotriva riscurilor modificărilor prețului activului suport și a profitului suplimentar, speculativ, atunci când valoarea activului suport crește în viitor. Prețurile derivate reflectă condițiile cererii și ofertei viitoare preconizate pentru valori mobiliare, valute străine și alte active. Ele se bazează parțial pe prețurile curente pentru activele subiacente și iau în considerare, de asemenea, tendințele ratei dobânzii, inflația și pot lua în considerare procesele politice și sociale, diverse fenomene naturale. Nivelul de fiabilitate al titlurilor de capital este determinat de emitentul său.

Prin urmare, factorii de risc ar trebui să fie limitați la riscurile care sunt semnificative și specifice emitentului și valorilor sale se numește o opțiune și care sunt coroborate de conținutul prospectului.

Un prospect ar trebui să nu conțină factori de risc care sunt generici și sunt folosiți numai ca denegări de responsabilitate, deoarece aceștia ar putea oculta factori de risc mai specifici pe care investitorii ar trebui să îi cunoască, ceea ce ar duce la situația în care prospectul nu ar prezenta informații într-o formă ușor de analizat, concisă și inteligibilă.

ESMA ar trebui să elaboreze orientări cu privire la evaluarea specificității și semnificației factorilor de risc pentru a ajuta autoritățile competente în evaluarea factorilor de risc, într-o manieră care să încurajeze comunicarea adecvată și concentrată a factorilor de risc de către emitenți. Astfel, în cazul în care un stat membru garantează o ofertă de valori mobiliare, nu este necesar ca astfel de informații să fie furnizate în prospect.

Totuși, acest obiectiv de simplificare și de reducere a costurilor de elaborare a prospectului nu ar trebui să fie realizat în detrimentul altor interese pe care prospectul este menit să le protejeze, inclusiv accesibilitatea informațiilor.

Limba utilizată pentru informațiile incluse prin trimiteri ar trebui să fie cea prevăzută de regimul lingvistic aplicabil prospectelor.

Mai multe despre acest subiect